Misija organizacije

je da pruži stručnu podršku osobama sa invaliditetom, njihovm porodicama i profesionalcima na teritoriji Srbije.

Vizija organizacije

Je da eliminiše predrasude i integriše osobe
sa invaliditetom u društvo.

Humanitarna organizacija Dečje srce nastala je 2001. godine sa ciljem pružanja podrške osobama sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama. Značajne rezultate postižemo realizacijom projektnih aktivnosti, pružanjem usluge socijalne zaštite i inovativnim programima koji su namenjeni osamostaljivanju osoba sa smetnjama u razvoju.

Šta je to čovek?

Kao stručnjaci, a pre svega ljudi, uvek smo se pitali ŠTA JE TO ČOVEK, da li postoji jedna sveobuhvatna definicija čoveka i kako ona glasi? S obzirom na to da nam to nije pošlo za rukom počeli smo da se pitamo o promišljanju svih nas istih a drugačijih u pogledu sagledavanja radnog konteksta i pozicije samog čoveka u njemu. Kada govorimo o sagledavanju radnog konteksta, mislimo i na sam način dolaska do zaposlenja, osećaja koje radno angažovanje proizvodi kod nas, interakciji sa kolegama generalno čoveka kao svrsishodnog bića. Sprovđenjem mini ankete među nama i onim “drugačijima” još jednom smo samo sebi ukazali na činjencu da mi i oni u konstelaciji ko je jači i kome pripada pravo na rad, a kome ne, NE POSTOJI..

S obzirom na to jedno veliko NE – nakon 18 godina rada na procesu osamostaljivanja i pripreme korisnika za što samostalniji život u lokalnoj zajednici, odlučili smo se na još jedan korak – otvorili smo prvi Radni centar i kafe “Zvuci srca” u kome su zaposleni mlade osobe sa smetnjama razvoju.

730 hiljada osoba u Srbiji čine osobe sa invaliditetom. Statistički podaci pokazuju da je samo 13% njih radno angažovano i da veliki broj živu u siromaštvu. Među najugroženijima su osobe sa smetnjama u razvoju.

Otvaranjem radnog centra i kafića “Zvuka srca” pomažemo onima kojima je pomoć najpotrebnija, njihovim porodicama, prijateljima i zajednici u celini. Mehanizme prevazilaženja segregacije i integraciju u društvene tokove smo stvorili kroz radni proces, davanjem mogućnosti i sagledavanjem osobe kroz prizmu njenih potencijala.